Поиск по реестру ЛМК (личные медицинские книжки)

https://cgon.rospotrebnadzor.ru/lichnye-meditsinskie-knizhki/